برون سپاری فناوری اطلاعات

در حال حاضر روابط برون‌‌ سپاری در حوزه خدمات فناوری اطلاعات در سازمان های محلی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت استراتژیک به شمار می رود تا سازمان‌ها بتوانند بر وظیفه های اصلی خود تمرکز کنند و با کم شدن هزینه‌های عملیاتی و ریسک فناوری، منبع های برون سازمانی را در خدمت اهداف سازمانی خود قرار دهند.